วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 9 ระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของ ธุรกิจตรางู ย่อมเกี่ยวข้องกับการปริวรรตเงินตราตั้งแต่สองสกุลขึ้นไป เพราะกิจกกรมทางการเงินของ ธุรกิจตรางู เกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคา ไปจนถึงการโอนผลกำไรกลับประเทศไทย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมอันทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความอยู่รอด ความก้าวหน้า และความสำเร็จของธุรกิจของการดำเนินธุรกิจ
การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในตลาดโลกเป็นหน้าที่หนึ่งของระบบการเงินและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงจะทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลมีเสถียรภาพไปด้วยและในปัจจุบันซึ่งโลกโยงใยเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกระแสโลกาภิวัตน์สภาวะผันผวนทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่งจะบังเกิดผลกระทบต่อทั่วโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมดูแลเสถียรภาพทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันส่งผลกระทบแก่ส่วนรวมทั้งหมดร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น