วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บทที่1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ

ธุรกิจระหว่างประเทศมีหลายรูปแบบ หลายขนาด และหลายแบบแผนการดำเนินงานของแต่ละบริษัท นอกจากนั้นตัวของธุรกิจเองก็มองการทำธุรกรรมระว่างประเทศด้วยทัศนคติที่แตกต่างกัน บางธุรกิจมองการขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะขาดความคุ้นเคยจึงกลัวว่าธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ธุรกิจตรางูคิดว่าการขยายตลาดสู่ธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ไม่พึ่งพาตลาดเพียงแห่งเดียว จึงได้เริ่มต้นจากการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยแบบง่าย ๆ จนเกิดความชำนาญ จนกระทั่งดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเต็มที่
โดยมีกลยุทธ์ในการขยายตัวของธุรกิจตรางู เป็นแบบการขายในเชิงรับหรือเชิงรุก (Passive to Active Expansion) เชิงรับ คือ การนำธุรกิจ
ตรางูเข้าสู่ตลาดต่างประเทศส่วนมากธุรกิจเชิงรับมักจะเกิดก่อนที่จะเกิดความมั่นใจขยายในเชิงรุก


รูปแบบของธุรกิจตรางู

ธุรกิจตรางูมีรูปแบบเป็นแบบการส่งออกและนำเข้า (Merchandise Exports and Imports) โดยมีการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ๆ ของตรางูออกนอกประเทศไปยังประเทศคู่ค้า และ มีการนำเข้า และส่วนใหญ่ธุรกิจตรางูจะมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า เนื่องมาจากเป็นธุรกิจที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศ จึงสามารถผลิตสินค้าได้เอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น